ZARZĄDZENIE NR 8/2020
Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze z dnia 24 marca 2020 w sprawie:
Organizacji realizacji zadań Szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia zdalnego, zwanego dalej „innym sposobem kształcenia” wydanym na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z dnia 20 marca 2020 roku, poz. 493)