Deklaracja dostępności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie artykuły nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze.
 • Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 • Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.
 •  

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-02-25
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-02-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator do spraw dostępności: Adrian Antosz, tel. 146657313, e-mail: adrian.antosz@mos.edu.pl

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze
 • Adres: 32-853 Łysa Góra 274
 • E-mail: sekretariat@mos.edu.pl
 • Telefon: 14 6657313

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze, 32-853 Łysa Góra spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych (sekretariat ulokowany jest na parterze budynku i dostępny za pomocą windy),
 2. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny – tablice informacyjne, pracownik sekretariatu,
 3. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji, krzesło ewakuacyjne.
 4. Zapewnienie komunikacji z Ośrodkiem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do osoby niepełnosprawnej po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika Ośrodka o konieczności obsługi osoby z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.