System nagród.

Za wzorową i przykładną postawę wychowanek może otrzymać nagrody i wyróżnienia w postaci:

 1. Pochwała ustna ze strony:
  1. wychowawcy grupy
  2. wychowawca grupy na forum wychowanków
  3. dyrektora Ośrodka,
 2. Pochwała wychowanka zatwierdzona przez dyrektora Ośrodka z wpisem do akt osobowych.
 3. List do rodziców /prawnych opiekunów/ o wyróżniającym zachowaniu wychowanka.
 4. List powiadamiający właściwy Sąd Rodzinny o wyróżniającym się zachowaniu wychowanka.
 5. Wyróżnienia indywidualne lub grupowe w postaci dodatkowego udziału w atrakcyjnych rozrywkach kulturalnych i sportowych.
 6. Wyjazdy, wycieczki dla grupy lub zespołu wyróżniających się wychowanków w nauce, zachowaniu i pracy społecznej.
 7. Nagrody rzeczowe indywidualne lub zbiorowe za:
  1. aktywny udział w imprezach sportowych i artystycznych,
  2. za zajęcie czołowych miejsc w organizowanych konkursach,
  3. za dobre wyniki w nauce szkolnej,
  4. za dodatkowe prace społeczne na rzecz Ośrodka
  5. godne reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz.

 

Kary.

Wychowanek podlega karze za nieprzestrzeganie Regulaminu Wychowanka, a w szczególności za:

 1. Ucieczkę z Ośrodka.
 2. Nieterminowy powrót z przepustki,
 3. Stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej wobec kolegów /koleżanek/.
 4. Kradzieże.
 5. Odmowę wykonania polecenia wychowawcy oraz za niewłaściwy stosunek do personelu i kolegów.
 6. Lekceważenie obowiązków szkolnych i nauki.
 7. Zażywanie środków uzależniających.
 8. Wulgaryzmy językowe.

Wychowanek może zostać ukarany poprzez:

 1. upomnienie ustne
  1. wychowawcy grupy,
  2. wychowawcy grupy na forum wychowanków
  3. dyrektora Ośrodka,
 2. naganę
  1. wychowawcy grupy wobec grupy,
  2. dyrektor Ośrodka wobec całej społeczności placówki,
 3. zawieszenie lub zupełne pozbawienie pełnienia powierzonych wychowankowi funkcji.

Za przekroczenie, naruszenie lub złamanie regulaminu przez wychowanka można:

 1. ograniczyć lub czasowo pozbawić wychowanka czasu wolnego, z przeznaczeniem go na zajęcia społecznie użyteczne na rzecz grupy, placówki,
 2. ograniczyć lub pozbawić prawa do udziału w imprezach na terenie Ośrodka

W przypadku rażącego łamania Regulaminu przez wychowanka należy:

 1. karne przeniesienie do innej grupy wychowawczej,
 2. powiadomić Sąd Rodzinny o nagannym zachowaniu wychowanka,
 3. wystąpić do Sądu właściwego o zmianę środka wychowawczego na bardziej rygorystyczny.

Każdy wychowanek podlegający karze dyscyplinarnej ma prawo:

 1. do uzyskania informacji, za co i na jak długo został ukarany,
 2. do przedstawienia wyjaśnienia i argumentów na swoją obronę,
 3. do odwołania się od kary, która jego zdaniem jest niesłuszna lub niesprawiedliwa.

Wychowankowie nie mogą podlegać innej karze niż jest zapisana w Regulaminie Wychowanka.
Od udzielonej kary wychowanek ma prawo odwołać się osobiście lub za pośrednictwem rodziców lub opiekunów prawnych na piśmie do:

 1. dyrektora Ośrodka, jeśli kara została nałożona przez Wicedyrektora lub wychowawców
 2. Organu Prowadzącego placówkę.