PROGRAM ZAJĘĆ KOŁA SPORTOWEGO

MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII W ŁYSEJ GÓRZE

Wychowawcy: Robert Macheta, Iga Dziuk-Macheta,

Liczba godzin: 2 godz. tygodniowo

1. ZADANIA PROGRAMU

Szkolne wychowanie fizyczne nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych dziecka, dlatego też bardzo często obserwuje się wśród wychowanków chęć uczestnictwa w zajęciach poza lekcyjnych koła sportowego. Chłopcy Ci starają się doskonalić poznane w czasie lekcji umiejętności z różnych dyscyplin sportowych. W naszym kole działają trzy główne sekcje sportowe: piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy – dlatego podstawowym zadaniem programu jest rozwijanie zainteresowań i umiejętności
z zakresu tych dyscyplin sportowych. Znając potrzeby rozwojowe podopiecznych MOS, ich zainteresowania, predyspozycje oraz warunki jakimi dysponuje ośrodek wybraliśmy ww. dyscypliny. Niemniej jednak program koła z roku na rok jest modyfikowany i na bieżąco dostosowywany do potrzeb nowoprzybyłych członków.

2. CELE PROGRAMU

 1. Stworzenie warunków do poszukiwania, odkrywania i pogłębiania swoich uzdolnień oraz zainteresowań, przygotowujących do aktywności fizycznej indywidualnej, jak i zespołowej;

 2. Umożliwienie poprawy kondycji fizycznej i nabywanie umiejętności regeneracji sił poprzez aktywny wypoczynek;

 3. Wdrożenie do systematycznego uczestnictwa w zajęciach sportowych opartych na usamodzielniających metodach pracy prowadzących do podejmowania odpowiedzialnych decyzji, przygotowaniu do pełnienia roli organizatora, widza, sędziego i zawodnika.

3. SZCZEGŁÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

 • Wyposażenie uczniów w wiadomości dotyczące bezpiecznej organizacji zajęć.

 • Rozbudzenie wśród młodzieży potrzeby ruchu i aktywnego wypoczynku.

 • Kształtowanie sprawności ogólnej i specjalnej.

 • Rozwijanie inwencji twórczej wychowanka.

 • Wszechstronny rozwój sprawności kondycyjno-koordynacyjnej.

 • Kształtowanie postawy współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności.

 • Nauczenie i doskonalenie umiejętności technicznych i taktycznych.

 • Nabycie umiejętności samodzielnego organizowania i sędziowania zajęć

sportowych.

 • Przygotowanie do udziału w zawodach sportowych i międzyszkolnych.