1. Każdy wychowanek musi znać swoje prawa i obowiązki oraz powinien świadomie je realizować.
  2. Wychowanek ma obowiązek systematycznego uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Ośrodek.
  3. Wychowanek ma obowiązek świadomego uczestniczenia w realizacji indywidualnego programu pracy.
  4. Wychowanek ma obowiązek przestrzegania ogólnie przyjętych zasad i norm współżycia społecznego.
  5. Wychowanek ma obowiązek przestrzegania zasad BHP i P.POŻ oraz dbania o zdrowie oraz życie własne i innych osób.
  6. Wychowanek ma obowiązek dbać o czystość, porządek i estetykę placówki, musi szanować mienie Ośrodka oraz rzeczy swoje, swoich kolegów i koleżanek.
  7. Każdy wychowanek musi być zdyscyplinowany, punktualny, przestrzegać rozkładu dnia, pożytecznie wykorzystywać czas.
  8. Wychowanek musi wypełniać polecenia i zarządzenia Dyrektora Ośrodka, wychowawców i nauczycieli w szkole.
  9. Każdy wychowanek ma obowiązek być uprzejmym i kulturalnym wobec pracowników Ośrodka oraz kolegów i koleżanek.
  10. 10.Każdy wychowanek musi bezwzględnie przestrzegać zakazu: używania przemocy, a także zażywania, wnoszenia i posiadania na terenie Ośrodka środków psychoaktywnych, alkoholu i nikotyny.