PLASTUŚ”

KÓŁKO ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH

PROGRAM PRACY KOŁA PLASTYCZNEGO

Realizowany w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii

w Łysej Górze

Pt. ”Cztery pory roku”

POZNAJĘ, PRZEŻYWAM, TWORZĘ-EFEKTYWNIE, ZDROWO I BEZPIECZNIE”

I. Ogólna charakterystyka programu.

Program Koła Plastycznego dla wychowanków gimnazjum Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

Plastyka w wychowaniu młodzieży odgrywa ogromną rolę. Umożliwia im ujawnienie własnych myśli i uczuć oraz obrazu świata widzianego z ich perspektywy. Jest dla nich twórczą, dynamiczną aktywnością. Kontakt ze sztuką – zarówno z pozycji odbiorcy, jak i twórcy – rozwija u wychowanka ekspresję i umiejętności artystyczne oraz zdolność do działania i osiągania celu; wyrabia też poczucie ładu, porządku i estetyki, rozbudza zaciekawienie i wrażliwość, pomaga również wychowankom w odkrywaniu swojego „ja”. Wszystko, co jest dla wychowanków nowe i ciekawe, oddziałuje na ich zmysły, kształtuje percepcję i wyobraźnię, wywołuje także przeżycia będące źródłem radości i dobrego samopoczucia, które mają wpływ na cały organizm wychowanka, również na sferę fizjologiczną (np. system nerwowy).

Młodym ludziom podoba się to, co przynosi im radość, wywołuje miłe wrażenia lub doznania zmysłowe, które pobudzają je emocjonalnie i wiążą uczuciowo z otoczeniem. To z kolei skłania je do podejmowania własnych prób i działań w otaczającej rzeczywistości, do wyrażania siebie – do ekspresji artystycznej. Dlatego tak ważną sprawą jest zapewnienie dzieciom stałego dostępu do sztuki oraz możliwości jak najczęstszego wypowiadania się poprzez twórczość

Koncepcja programu zakłada ścisłą integrację niezbędnej wiedzy plastycznej z umiejętnościami plastycznymi – należą do nich indywidualna ekspresja twórcza, twórcze działania grupowe a także analiza i ocena dzieła sztuki, pracy własnej lub kolegów.

Poznawanie najważniejszych zagadnień dziedzin twórczości artystycznej oraz analiza dzieł sztuki pozwala dostrzec ich walory estetyczne i ekspresyjne, stymulując wyobraźnię i inwencję twórcza ucznia. Istotną rolę odgrywa rozwijanie umiejętności wyrażania i uzasadniania własnych opinii ,kształtowanie postaw tolerancji wobec poglądów i dokonań innych osób, oraz rozwinie umiejętności współpracy w grupie , pomagania sobie nawzajem, wzmocni, a w niektórych wypadkach rozbudzi wiarę w siebie i własne możliwości.

II. Cele zajęć koła plastycznego.

Głównym celem zajęć jest:

 • rozbudowanie kreatywnej postawy ucznia wobec sztuki i jej wytworów;

 • tworzenie możliwości samodzielnego podejmowania działań twórczych;

 • rozwój wyobraźni twórczej;

 • umożliwienie ekspresji plastycznej;

 • kształtowanie kreatywnej postawy wobec otoczenia.

 

 

CELE EDUKACYJNE

W zakresie wiadomości

 • zapoznanie ucznia z wybranymi dziełami plastycznymi wybitnych twórców,

 • ukazywanie dorobku kultury i sztuki polskiej,

 • zaznajomienie z najważniejszymi dziełami sztuki europejskiej i światowej,

 • poznanie głównych form plastycznych.

 

W zakresie umiejętności

 • rozwijanie doświadczeń warsztatowych,

 • rozbudzanie wrażliwości na piękno,

 • rozwijanie wyobraźni plastycznej,

 • wyrażanie swoich uczuć, nastrojów, stanów emocjonalnych środkami plastycznymi,

 • kształtowanie zdolności w zakresie rysunku, malarstwa, rzeźby, grafiki,

 • rozwijanie i doskonalenie pracy indywidualnej i zespołowej,

 • rozbudzanie ciekawości poznawczej.

 

W zakresie wartości postaw i poglądów

 • kształcenie tolerancji wobec innych ludzi,

 • zwrócenie uwagi na dbałość i szacunek wobec dóbr kultury i poczucia tożsamości narodowej,

 • przygotowanie do świadomego odbioru wytworów plastycznych,

 • udział w wystawach plastycznych,

 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wyniki pracy zespołowej i indywidualnej,

 • dbanie o estetykę otoczenia,

 • wyrabianie otwartej postawy wobec sztuki.

 

III. Formy i metody pracy:

 • praca z tekstem,

 • analiza dzieła plastycznego,

 • multimedialne środki przekazu – Internet, gry dydaktyczne,

 • praca w małych grupach,

 • zajęcia plenerowe,

 • udział w konkursach plastycznych,

 • dbałość o estetyczny wygląd szkoły – dekoracje holu,

 

IV. Techniki plastyczne:

 • malarstwo – farby plakatowe, akwarelowe, witrażowe;

 • rysunek – kredki, ołówki, mazaki;

 • wycinanki, wydzieranki;

 • małe formy rzeźbiarskie – plastelina, modelina, masa solna;

 • praca na materiale naturalnym – kompozycje roślinne, piaskowe, itp.

 • małe formy graficzne – drukowanie stemplem, odciskanie;

 • collage, frotaż.

 

V. Tematyka zajęć plastycznych

1. Prace z zakresu malarstwa

 1. Prace na konkursy plastyczne – z wykorzystaniem technik malarskich, zgodnie z propozycjami konkursowymi

 2. Zabawa kolorami:

 • tylko 2 kolory, a tak wiele można namalować

 • bogactwo barwnych tonów i odcieni

 • akwarela czy plakatówka – dobór odpowiedniej techniki malarskiej do tematu

 • akwarela – trudna technika malarska – pejzaże

 1. Zabawy farbami – wykorzystanie techniki natryskowej /pryskanie farbą przez sito/ do tworzenia kompozycji barwnych.

 2. Ćwiczenia malarskie – malowanie z natury – kompozycje.

 3. Jak malować farbami witrażowymi – ćwiczenia w doskonaleniu techniki malarskiej.

 

2. Prace z zakresu rysunku

 1. Ćwiczenia rysunkowe w plenerze.

 2. Szkice rysunkowe – martwa natura, postać.

 3. Zjawisko perspektywy – szkice w plenerze, rysunki tematyczne

 4. Zjawisko światłocienia – rysowanie przedmiotów – interpretacja barwy przedmiotu pod wpływem światła.

 5. Jak rysować kredkami – poznanie możliwości pracy kredkami, uzyskiwanie głębi w rysunku, mieszanie kolorów, różnorodność kredek /akwarelowe, olejne, pastele, ołówki/.

 

3. Prace z zakresu rzeźby i grafiki

 1. Frotaż to prosta technika plastyczna – układanie kompozycji ze sznurka, nakładanie farby, odbijanie – prosty druk”

 2. Masa solna – kompozycje przestrzenne, płaskorzeźby, ozdobne ramki, itp.

 3. Plastelina – tworzenie masek na korze drzewa – fascynacja maskami plemiennymi oraz meksykańskimi.

 

4. Inne prace plastyczne

 1. Kolorowe witraże – tworzenie tematycznych witraży do dekoracji korytarzy szkolnych /jesień, zima, wiosna, lato/.

 2. Przygotowanie kartek świątecznych i okolicznościowych – wg potrzeb /Dzień Nauczyciela, Boże Narodzenie, Walentynki, Wielkanoc, 8 marca, Dzień Matki /

 3. Wyklejanki, wydzieranki – prace o różnorodnej tematyce.

 4. Kompozycje z liści.

 

PRACE DODATKOWE WYKONYWANE NA ZAJĘCIACH KOŁA

 • przygotowanie dekoracji okolicznościowych

Planowane wycieczki – wyjścia w plener.

VI. Tematy do realizacji w ramach programu Pt. ’’Cztery pory roku’’

Jesień
 1. Przedstawienie za pomocą kolorowych papierów typowych motywów w technice witrażu.

Cele zajęć – doskonalenie sprawności manualnych, estetyka i staranność wykonania pracy, znajomość ciepłej gamy barw, dobór odpowiednich motywów dekoracyjnych do tematu.

 1. Na podstawie instrukcji „krok po kroku” wykonanie pracy w technice lawowania przedstawiającej wybrany krajobraz jesienny.

Cele zajęć – umiejętność pracy zgodnie z instrukcją, umiejętność posługiwania się techniką lawowania, Zapoznanie się z perspektywą malarską.

 1. Collage z wykorzystaniem materiałów naturalnych (suszone liście).

Cele zajęć – umiejętność łączenia różnorodnych materiałów plastycznych, estetyka wykonania pracy.

 1. Projekt kartki okolicznościowej w technice frotażu oraz metodą natryskową.

Cele zajęć – doskonalenie umiejętności kompozycji oraz projektowania plastycznego, pomysłowe i estetyczne wykonanie pracy, poznanie techniki frotażu i natrysku./ frotaż – odbijanie liści przy pomocy kredek, natrysk – liście układamy na kartce i pryskając pędzelkiem umaczanym w farbie pryskamy kartkę przez sitko – miejsce zasłonięte pozostaje w kolorze kartki/

 1. Rysunek pastelami

Cele zajęć – poznanie nowej techniki plastycznej – pastele olejne, umiejętność wiernego przedstawiania natury, estetyczne wykonanie pracy

 1. Malarstwo plakatowe.

Cele zajęć – doskonalenie umiejętności malarskich, umiejętne tworzenie kompozycji, dobór odpowiedniej gamy kolorystycznej do przedstawianej sytuacji./ wychowanek rysuje jedno drzewo, dzieli je na 4 części, każdą maluje zgodnie z porą roku, pracę przykleja na szary papier/

 1. Małe formy rzeźbiarskie wykonanie w masie solnej lub modelinie.

Cele zajęć – umiejętność samodzielnego przygotowania masy solnej, doskonalenie sprawności manualnych, tworzenie kompozycji przestrzennych

 1. Malarstwo farbami witrażowymi.

Cele zajęć– poznanie i doskonalenie umiejętności posługiwania się farbami witrażowymi, dokładność i estetyka wykonania pracy, umiejętne tworzenie kompozycji.

Zima
 1. Frotaż z materiałów o wyraźnej fakturze np. koronki, firanki, tarka do jarzyn, tłoczone tektury.

Cele zajęć – umiejętność tworzenia kompozycji na temat, umiejętność doboru materiału oraz gamy barwnej – wąska gama kolorystyczna.

 1. Praca malarska z użyciem chłodnej gamy barw, malarstwo pejzażowe, ćwiczenia z perspektywy.

Cele zajęć – doskonalenie technik malarskich, umiejętność rysowania pejzażu w perspektywie, znajomość barw ciepłych i zimnych.

 1. Malowanie w technice natryskowej ( z kartonu wycinamy zarys miasta bądź szablon charakterystyczny dla znanego miasta, np. Pałac Kultury, szablon przykładamy na czarną kartkę, pryskamy białą farbką, robimy kolorowe kleksy, które rozmazujemy cienkim patyczkiem, nadając im formę wybuchających ogni).

Cele zajęć – poznanie charakterystycznych elementów architektury w różnych miastach, doskonalenie umiejętności rysowania i komponowania, umiejętność postępowania zgodnie z instrukcją plastyczną, estetyka wykonania pracy.

 1. Tworzenie kartek świątecznych według własnego pomysłu – technika dowolna.

Cele zajęć – rozwijanie wyobraźni plastycznej, umiejętne zastosowanie poznanych technik plastycznych, dokładność i estetyka wykonania pracy.

 1. Malarstwo na szkle, farby witrażowe.

Cele zajęć – doskonalenie umiejętności posługiwania się farbami witrażowymi, umiejętność tworzenia motywów dekoracyjnych.

 1. Tworzenie portretu w technice collage, praca w grupach.

Cele zajęć – umiejętność współpracy w grupie, zapoznanie się z podstawowymi cechami portretu, pomysłowość i estetyka wykonania pracy.

 1. Wycinanki, wydzieranki – różne rodzaje kompozycji.

Cele zajęć – utrwalenie wiadomości o kompozycji symetrycznej, asymetrycznej, otwartej, zamkniętej, estetyka i staranność wykonania pracy.

 1. Projekt stroju na bal, praca w grupach.

Cele zajęć – umiejętność pracy w zespole, umiejętność doboru techniki do tematu pracy, doskonalenie techniki collage.

Wiosna
 1. Technika akwarelowa .

Cele zajęć – doskonalenie umiejętności posługiwania się akwarelą, wykonania pracy, estetyka i staranność wykonania pracy.

 1. Szkice w plenerze.

Cele zajęć – doskonalenie techniki rysunku, umiejętność prowadzenia obserwacji pod względem plastycznym (aby wykonać szkic należy wykadrować fragment krajobrazu następnie, mrużąc oczy, obserwować układ plam barwnych ich wielkość i rozmieszczenie, wykonać szkic).

 1. Praca malarska na podstawie wcześniejszych szkiców.

Cele zająć – umiejętność interpretacji widzianego krajobrazu, doskonalenie techniki malarskiej, umiejętność oddawania nastroju za pomocą koloru.

 1. Wydzieranka.

Cele zajęć – umiejętność komponowania pracy, estetyka wykonania, doskonalenie technik rysunku.

 1. Fotokolaż, czyli układ elementów, w którym przeważają fotografie.

Cele zajęć – umiejętność przemyślanego doboru zdjęć do zadanego tematu, dokładność w wycinaniu i zestawianiu kształtów, umiejętność współpracy w grupie.

 1. Dowolna technika.

Cele zajęć –, umiejętność estetycznego wykonania pracy.

 1. Motywy dekoracyjne na tekturowych talerzach – malowanie plakatówką.

Cele zajęć – umiejętność tworzenia asymetrycznych kompozycji.

 1. Tworzenie trójwymiarowego pejzażu, praca w grupach”.

Cele zajęć – umiejętność pracy w zespole, pomysłowość w interpretacji tematu

Lato
 1. Witraże.

Cele zajęć – umiejętność tworzenia kompozycji otwartej, estetyka wykonania pracy.

 1. Malowanie pastelami, dobór kolorystyki do nastroju i charakteru pracy.

Cele zajęć – doskonalenie technik rysunkowych, utrwalenie wiadomości o przestrzennym działaniu koloru.

 1. Wyklejanka plasteliną.

Cele zajęć – doskonalenie technik plastycznych, estetyka wykonania pracy, umiejętność oddania nastroju pracy przez odpowiedni dobór kolorów.

 1. Płaskorzeźby z plasteliny (na korę drzewa dzieci nanoszą uprzednio wymieszaną

plastelinę, która powinna mieć kolor szary, z plasteliny formują wszystkie elementy maski na wzór afrykański, całość opalamy nad świeczką w celu uzyskania czarnej barwy i malujemy bezbarwnym lakierem).

Cele zajęć – poznanie sztuki afrykańskiej, poznanie cech anatomicznych twarzy, próba tworzenia karykatur w formie przestrzennej.

 1. Malarstwo tematyczne.

Cele zajęć – doskonalenie techniki malarskiej, pomysłowość w ujęciu plastycznym tematu, estetyka wykonania pracy.

 1. Collage – praca w grupach z wykorzystaniem materiałów naturalnych jak piasek, makaron, ryż, itp.

Cele zajęć – doskonalenie współpracy w grupie, twórcze podejście do tematu.

 1. Tworzenie kompozycji przestrzennych.

Cele zajęć – poznanie technik składania i łączenia papieru, umiejętność tworzenia form przestrzennych, ład i porządek w miejscu pracy.

 1. Odbitki graficzne według instrukcji

Cele zajęć – umiejętność tworzenia odbitek graficznych, doskonalenie i rozwijanie

wyobraźni przestrzennej i plastycznej, ład i porządek w miejscu pracy.

VII. OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA:

EFEKTY MIĘKKIE:

Uczeń:

– rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną oraz swoje indywidualne zdolności twórcze,

– rozładowuje trudne emocje a wyzwala pozytywne emocje,

– umie spędzać wolny czas w sposób twórczy,

– jest kreatywny, odkrywa przyjemność tworzenia, cieszy się uzyskanym efektem,

– przejawia zmysł estetyki i potrzeby tworzenia,

– posiada zdolności wyobrażania, wymyślania i tworzenia czegoś nowego,

– stosuje różne techniki i obserwuje uzyskane efekty,

– jest autorem oryginalnych prac prezentowanych na gazetkach,

– posiada wiarę we własne siły i zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów,

– wykazuje się sprawnością manualną,

– posiada umiejętność organizowania warsztatu własnej pracy, ekonomicznego wykorzystania materiałów,

– wykazuje się umiejętnością samooceny.

EFEKTY TWARDE:

– prace dzieci,

– wystawa prac,

-zdjęcia,

-udział w konkursach,

-udział w plenerze,

VIII. Ewaluacja.

Zasadność i atrakcyjność zadań przyjętych do realizacji zostanie poddana ocenie uczniów poprzez :

 • indywidualne rozmowy z uczestnikami koła plastycznego – najciekawsze tematy, najtrudniejsze prace, interesujące techniki plastyczne, pomysły na inne tematy;

 • wypowiedzi uczniów poprzez ankiety dotyczące analizy wykonywanych zadań plastycznych

 • zwiększony udział w konkursach plastycznych, które wymagają od uczestników wykazania się dużym artyzmem w pracach plastycznych,

 • organizację wystaw najciekawszych prac wychowanków.

Opracowała

Justyna Dreścik

Agnieszka Biernat- Pasek