9.12.2022

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o dzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku ,,Prawo zamówień Publicznych  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) dla dostaw artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze z podziałem
na 7 części.

Szczegóły oraz dokumentacja potrzebna do udziału w przetargu znajduje się pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/moswlgorze,m,39650,zamowienia-publiczne.html