Szanowny Rodzicu!

Jeżeli przeżywasz trudności w wychowaniu swojego syna, który notorycznie wagaruje, nie kończy kolejnej klasy, jest zagrożony demoralizacją, przejawia zaburzenia emocjonalne a wszystkie zabiegi wychowawcze i dotychczasowa pomoc specjalistów nie przynosi skutków, skorzystaj z naszej oferty.

Nasz Ośrodek jest przeznaczony dla uczniów w wieku 12 – 21 lat, przejawiających trudności w uczeniu się i realizowaniu nauki w szkole masowej. Dla chłopców mających problemy emocjonalne, trudności w kontaktach z rodziną, szkołą i rówieśnikami.

Gwarantujemy całodobową opiekę, realizowanie obowiązku szkolnego, pomoc pedagogiczną i psychologiczną. Staramy się pomóc wychowankom dotrzeć do swoich problemów i pomagamy w wywoływaniu przemian umożliwiających im satysfakcjonujące relacje z dorosłymi i rówieśnikami. Nasza praca terapeutyczna oparta jest o zasady psychologii humanistycznej. Jest niedyrektywna i nastawiona na potrzeby i oczekiwania wychowanka, pełna bezwarunkowej akceptacji, życzliwości i empatii.

W naszych szkołach program nauczania dostosowujemy do możliwości ucznia. Jest możliwość awansów śródrocznych (2 lata edukacyjne w rok).

W internacie organizujemy różnorodne zajęcia w kołach zainteresowań (plastyczne, muzyczne, kulinarne, sportowe, techniczne, informatyczne, turystyczno-fotograficzne i jeździeckie). Zajęcia sportowe realizujemy na własnym nowoczesnym boisku „Orlik”, hali sportowej i siłowni. Organizujemy wycieczki, imprezy, konkursy i zawody.

Terapię prowadzimy podczas spotkaniach grupowych i indywidualnie.

System urlopowania i odwiedzin gwarantuje wychowankom utrzymywanie systematycznych kontaktów z rodziną.

Wymagane dokumenty:

  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną właściwą dla szkoły macierzystej,
  • prośba rodzica do Starostwa Powiatowego w Brzesku, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko,
  • skrócony odpis aktu urodzenia z potwierdzeniem miejsca zameldowania,
  • świadectwo szkolne z ostatniej klasy (do wglądu).

Komplet dokumentów należy złożyć w WYDZIALE EDUKACJI Starostwa Powiatowego w miejscu właściwym dla zamieszkania.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 14 66 57 313 lub przez maila sekretariat@mos.edu.pl