Program zajęć koła turystyczno – fotograficznego

Polska znana i nieznana”.

Lepiej iść choć chwilę dobrą drogą niż zajść daleko lecz złą”

Platon

1.Wstęp:

Turystyka jest to forma rekreacji ruchowej mająca na celu zaspokojenie różnorodnych potrzeb młodego pokolenia. Dzięki niej młodzież poznaje lepiej siebie, kształtuje charakter rozwija swoje zainteresowania i zamiłowania. Turystyka ze względu na jej znaczenie dla rozwoju osobowości młodego pokolenia, wychowania w duchu patriotyzmu, szacunku do
ludzi i środowiska przyrodniczego oraz dóbr kultury i współczesnych wytworów ludzkiej pracy, zajmuje ważne miejsce w pracy placówek oświatowo-wychowawczych. W drodze aktywności turystyczno – krajoznawczej następuje integracja członków koła, ale przede wszystkim wzmacnia i regeneruje zdrowie fizyczne i psychiczne. Ponadto stanowi doskonały sposób aktywnego spędzania czasu wolnego, a tym samym przeciwdziała patologii społecznej dzieci i młodzieży.

2. Charakterystyka placówki:

Adresatami programu jest młodzież przebywająca w Młodzieżowym Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze. Jest to młodzież ze środowisk zagrożonych patologią bądź patologicznych. Większość rodzin naszych wychowanków to rodziny dysfunkcyjne. Brak
w nich stymulacji do rozwoju i rozbudzania zainteresowań młodych ludzi. Zwykle są negatywnie nastawieni do wszelkiego wysiłku i aktywności, głównie tych proponowanych przez dorosłych.

3. Założenia organizacyjne:

 • Program jest realizowany przez wychowawców internatu MOS w Łysej Górze (tj. Gabriela Wojakiewicz, Piotr Pieprzyk oraz Łukasz Jewuła), w ramach kół zainteresowań.
 • Zajęcia odbywać będą się cyklicznie raz w tygodniu dwie godziny (na terenie internatu: sala koła zainteresowań i pracownia komputerowa), oraz w miarę możliwości
  w plenerze (wycieczki, rajdy)
 • Przewiduje się nawiązanie współpracy (w razie potrzeb) z innymi kołami działającymi przy MOS w Łysej Górze.

4. Cele ogólne:

 • Rozbudzenie zainteresowania turystyką,

 • Zachęcanie do poznawania tradycji, kultury narodowej i przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem najblizszej okolicy.

 • Kształtowanie zachowań proekologicznych,

 • Promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia,

 • Nabywanie umiejętności pracy w zespole, budowanie więzi koleżeńskich – wybór przewodnika grupy.

 • Zapoznanie z cyfrowymi technikami fotograficznymi oraz komputerowa obróbką zdjęć.

5. Cele szczegółowe:

 • Poznawanie własnego regionu w tym dziedzictwa kulturowego jako części Polski
  i Europy,
 • Przygotowanie do dojrzałego życia poprzez wykorzystanie walorów środowiska geograficznego dla potrzeb człowieka,
 • Kształcenie umiejętności obserwacji terenowych w szczególności odczytywania
  i interpretowania różnorodnych źródeł wiedzy geograficznej,
 • Kształcenie nawyków w prawidłowym wykorzystaniu walorów środowiska geograficznego dla życia człowieka,
 • Zapoznanie uczniów z podstawowymi wiadomościami z zakresu historii rozwoju turystyki i krajoznawstwa,
 • Zdobycie umiejętności organizowania wycieczek, rajdów, imprez turystycznych,
 • Zdobycie umiejętności posługiwania się sprzętem turystycznym (kompas, apteczka, namiot, menaszka),
 • Mobilizowanie uczniów do korzystania z literatury fachowej (posługiwanie się przewodnikami, mapami, rozkładami jazdy),
 • Nauka udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i radzenia sobie
  w życiowych zaskakujących sytuacjach,
 • Kształtowanie właściwych postaw wobec siebie, przyrody i otaczającego świata,
 • Wzmocnienie więzi koleżeńskich poprzez wspólne przebywanie
  i pokonywanie trudności. (integracja zespołu kola – wybór przewodnika grupy),
 • Zachęcanie do uprawiania różnych form turystyki,
 • Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnego miasta
  i województwa,
 • Upowszechnienie form aktywnego wypoczynku, kształtowanie kultury turystyki, wyrabianie sprawności fizycznej oraz ochrony zdrowia,
 • Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje
  i kolegów.
 • Zapoznanie z podstawa obsługi aparatu.
 • Nauka podstawowych technik fotograficznych
 • Zapoznanie z tajnikami fotografii cyfrowej oraz komputerowa obróbką zdjęć.
 • Obsługa imprez szkolnych i imprez odbywających się na terenie internatu.

6. Treści programowe:

 • Nauka odczytywania i interpretacji mapy w terenie podczas rajdów i wycieczek pieszych.

 • Poznanie zasady poruszania się po drogach publicznych,

 • Angażowanie uczniów do pomocy w organizacji rajdów oraz wycieczek, przygotowanie imprez na orientację,

 • Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy przy złamaniu, skręceniu oparzeniu, ukąszeniu, omdleniu i innych sytuacjach,
 • Wychowanek pozna i wskaże ciekawe turystycznie miejsca
  w powiecie i Polsce,
 • Wychowanek pozna Parki Narodowe w Polsce
 • Poprawi swoją kondycję fizyczną poprzez systematyczny udział w wycieczkach pieszych,
 • Poznanie podstaw obsługi aparatu,
 • Wychowanek potrafi wykonać prawidłowo zdjęcie,
 • Podopieczny zna rodzaje i metody obróbki zdjęć oraz cyfrowe techniki fotograficzne,
 • Przestrzeganie zasad higieny oraz dbałość o zdrowie biologiczne i psychiczne.

7. Etapy osiągania celów (rok szk. 2015/2016):

L.p

Etapy osiągania celów

Termin realizacji

Odpowiedzialni

1.

Spotkania organizacyjne koła,

Wrzesień

G.Wojakiewicz P.Pieprzyk Ł.Jewuła

2.

Zebranie Koła Turystyczno-fotograficznego wybranie zarządu oraz ustalenie regulaminu zajęć stacjonarnych.

Wrzesień

G.Wojakiewicz P.Pieprzyk Ł.Jewuła

3.

Ustalenie planu wycieczek, regulamin wycieczek, przydzielenie ról.

Wrzesień

G.Wojakiewicz P.Pieprzyk Ł.Jewuła

4.

Zajęcia pierwszej pomocy „na szlaku” (przedlekarskiej)

Październik

G.Wojakiewicz P.Pieprzyk Ł.Jewuła

5.

Cotygodniowe spotkania koła
w ramach dwóch godzin zajęć stacjonarnych. (m.in. Poznanie Parków Narodowych Polski, projekcja filmów o tematyce turystycznej, krajoznawczej oraz przyrodniczej, wybór i obróbka zdjęć itp.)

Cały rok

G.Wojakiewicz P.Pieprzyk Ł.Jewuła

6.

Prowadzenie kroniki KTKF

Cały rok

G.Wojakiewicz P.Pieprzyk Ł.Jewuła

7.

Udział w pracach przyrodniczo ogrodniczych na terenie ośrodka

Cały rok

G.Wojakiewicz P.Pieprzyk Ł.Jewuła

8.

Uczestnictwo w różnego rodzaju formach turystyki tj: wycieczki, biegi oraz gry na orientacje.

Cały rok

G.Wojakiewicz P.Pieprzyk Ł.Jewuła

9.

Organizacja rajdu.

G.Wojakiewicz P.Pieprzyk Ł.Jewuła

10.

Udział w Konkursie Turystyczno-Krajoznawczym, oraz Konkursie Fotograficznym

Listopad

G.Wojakiewicz P.Pieprzyk Ł.Jewuła

11.

Wystawy fotograficzne,

Cały rok

G.Wojakiewicz P.Pieprzyk Ł.Jewuła

12.

Stworzenie gazetki sciennej

Październik

G.Wojakiewicz P.Pieprzyk Ł.Jewuła

13.

Podsumowanie i ewaluacja programu.

Cały rok

G.Wojakiewicz P.Pieprzyk Ł.Jewuła

8. Ewaluacja:

Opracowany program będzie poddawany ciągłej ewaluacji w celu jego ulepszania
i dostosowania do potrzeb placówki.

 • rozmowy w grupie
 • ankiety
 • wypowiedzi w kole

Opracowanie: mgr Gabriela Wojakiewicz, mgr Piotr Pieprzyk oraz
mgr Łukasz Jewuła