Od marca 2018 roku Powiat Brzeski realizuje w naszym Ośrodku projekt pn. „Samodzielne życie – odpowiedzialne życie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.

Wysokość przyznanej dotacji wynosi 482 645, 00 zł, w tym współfinansowanie z UE to 410 248, 25 zł.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łysej Górze powstała Świetlica edukacyjno – rozwojowa „Samodzielni – odpowiedzialni”. Świetlica zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt o łącznej wartości ponad 30 000, 00 zł. W Świetlicy uruchomiona zostanie biblioteczka multimedialna, w której możliwe będzie korzystanie z różnorodnych źródeł informacji przy użyciu multimediów. W ramach Świetlicy przeprowadzonych zostanie wiele atrakcji dla naszych wychowanków. Uczestnicy projekty będą mieli również możliwość skorzystania z kursów zawodowych na łączną kwotę 237 600, 000 zł.

W projekcie zaplanowano wiele form wsparcia dla naszej młodzieży m.in. zajęcia z doradcą zawodowym w celu stworzenia Indywidualnego Planu Działania, zajęcia coachem, poradnictwo psychologiczne i społeczne, wolontariat, kursy zawodowe, wizyty zawodoznawcze.

Zrealizowanie zaplanowanych celów projektu przyczyni się do wzrostu wszechstronnego i konstruktywnego rozwoju wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 54 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze w wieku 12-18 lat, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez organizację zajęć pozaszkolnych.

 

Świetlica edukacyjno – rozwojowa

„Samodzielni – odpowiedzialni”


24.05.2018 r. Grafika komputerowa
24.05.2018 r. Kurs Prawa Jazdy AM
17.09.2018 r. Druga edycja IPD
14.11.2018 r. Wycieczka w Tatry
20.11.2018 r. Wyjazd do teatru
23.11.2018 r. Wyjazd integracyjny
5.04.2019 r. Robotyka
 

Trwałość projektu:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy do świetlicy edukacyjno-rozwojowej

Formularz zgłoszeniowy w ramach trwałości projektu

Regulamin rekrutacji w ramach trwałości projektu – „Samodzielne życie – odpowiedzialne życie”

Regulamin rekrutacji do świetlicy edukacyjno – rozwojowej „Samodzielne życie – odpowiedzialne życie”