„ Miarą twojego człowieczeństwa
jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka’’
ks. Mieczysław Maliński

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU
DZIAŁĄJĄCEGO PRZY MOS ŁYSA GÓRA na rok

szkolny 2023/2024

I. PODSTAWA PRAWNA
 

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie została opublikowana w Dz. U. z 2003 r, nr 96, poz. 873
 2. Przepisy wprowadzające Ustawę o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie;( Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 974.) 
 3. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej określające warunki angażowania
  wolontariuszy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
 4. Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze;

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Definicja wolontariatu – wolontariat to świadome, dobrowolne i bezpłatne działanie
na rzecz innych potrzebujących pomocy, wykraczające poza związki rodzinno-
koleżeńsko-przyjacielskie. Uczestnictwo jest świadome, dobrowolne i nieodpłatne.
Wolontariusz – Osoba pracującą na rzecz innych, potrzebujących z własnej,
nieprzymuszonej woli, chcąca nieść pomoc innym.

OPIS PROGRAMU
Program został opracowany na potrzeby działalności związanej z potrzebą niesienia
pomocy innym, tym którzy tej pomocy i wsparcia potrzebują. Tradycja działalności
wolontariatu w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii została zapoczątkowana w 2011
r. i z małymi przerwami ta forma wsparcia jest kontynuowana w naszej placówce do
dziś. Wolontariuszami są wychowankowie MOS, którzy, sami zgłoszą się i wyrażą chęć do
uczestnictwa w tej działalności. Są to uczniowie szkoły branżowej mieszczącej się
przy naszej instytucji. Działamy na rzecz Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im.
Św. Jana Pawła II w Brzesku.

 1. Cele i założenia
 • rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych
 • zapoznawanie z ideą wolontariatu
 • przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariusza
 • umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy
 • rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży
 • kształtowanie odwagi, empatii, kultury osobistej
 • nabywanie umiejętności współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów oraz
 • poszukiwania kompromisów
 1. Odbiorcy projektu/ obszar działania

Działamy na rzecz Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im.
Św. Jana Pawła II w Brzesku.
Nasze działania, są skierowane na rzecz pacjentów przebywających w brzeskim ZOL-
u. Chłopcy pomagają pacjentom oraz personelowi średniemu w wykonywaniu
czynności niewymagających specjalistycznych kwalifikacji. Ponadto spotykamy się
również na terenie placówki, w celu omówienia bieżących spraw koła,
przedyskutowania problemów i zadań do realizacji.

 1. Członkowie

Członkami wolontariatu mogą zostać wychowankowie szkoły branżowej mieszczącej
się w naszej placówce, którzy wykazują chęć i zainteresowanie niesieniem pomocy
innym, a także wśród wychowawców, nauczycieli i innych pracowników ośrodka
cieszą się dobrą opinią.

CECHY WOLONTARIUSZA

 • dużo optymizmu i chęć do działania;
 • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym;
 • umiejętność wygospodarowania wolnej chwili;
 • odwaga, empatia i otwartość;
 • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność;
 • kultura osobista.

PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA:

Prawa wolontariusza:

 • wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw;
 • wolontariusz ma prawo do podejmowania działań w wymiarze nie utrudniającym nauki w
  szkole ;
 • wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora Szkolnego Koła Wolontariatu;
 • wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o podejmowanym
  wolontariacie;
 • wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych
  z wykonywanym działaniem;
 • członkowie wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie;
 • każdy ma prawo przystąpić do Koła jak i od niego odejść uprzedzając odpowiednio
  wcześniej opiekunów SKW.

Obowiązki wolontariusza:

 • wolontariusz ma obowiązek systematycznie uczestniczyć w spotkaniach I pracach SKW;
 • wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków;
 • wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia, ani żadnych świadczeń za swoją pracę; –
  członkowie wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem
  dla innych uczniów;
 • wolontariusz ma obowiązek respektować zasady SKW takie, jak: a) zasada osobistej pracy
  nad własnym rozwojem; b) zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy; c) zasada
  troski o los słabszych; d) zasada równości; e) zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości,
  szacunku.
 • wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za niewywiązywanie się z
  powierzonych mu obowiązków.

4. Czas realizacji projektu
Rok szkolny 2023/2024

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łysej Górze

I. Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinne oraz koleżeńsko-przyjacielskie.
 2. Wolontariusz działa na zasadach wolontariatu.
 3. Wolontariuszem może zostać uczeń Szkoły Branżowej działającej przy Młodzieżowym Ośrodku
  Socjoterapii w Łysej Górze, chętny do pomocy innym, cieszący się dobrą opinią wśród kadry i
  pracowników MOS Łysa Góra.
 4. Opiekę nad wolontariuszami przebywającymi w ZOL Brzesko sprawują opiekunowie
  wolontariatu lub jego koordynator.
 5. Opieka nad wolontariuszami rozpoczyna się w momencie przystąpienia do zbiórki
  (sprawdzenie obecności).
 6. Opiekun wolontariatu ma prawo do wykluczenia ucznia/uczniów z uczestnictwa w kolejnych
  akcjach organizowanych przez szkołę z powodu niekulturalnego zachowania, braku dyscypliny
  lub braku zaangażowania uczestnika w dane wydarzenie. Wykluczenie w zależności od
  zachowania ucznia może być czasowe lub nieodwołalne.
 7. Uczeń przed przystąpieniem do Szkolnego Koła Wolontariatu musi dostarczyć pisemną zgodę
  rodzica/ opiekuna prawnego na jego udział w zajęciach koła.
 8. Wolontariusz ma prawo do wpływania na działania Zespołu ds. wolontariatu poprzez
  zgłaszanie własnych inicjatyw oraz pomysłów, do promocji idei wolontariatu w szkole i swoim
  otoczeniu.
 9. Wolontariusz ma obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa, po wcześniejszym
  zaznajomieniu się z treścią regulaminów wydarzeń, w których uczestniczy, uczestnictwa
  w spotkaniach organizowanych przez koordynatorów, aktywnego angażowania się w działania
  związane z wolontariatem, wywiązywania się z podjętych obowiązków najlepiej jak potrafi.

II. Zadania koordynatorów

 1. Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów – wolontariuszy.
 2. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wsparcia o charakterze
  wolontarystycznym.
 3. Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy.
 4. Reprezentowanie wolontariuszy
 5. Kontakt z Dyrekcją Szkoły.
 6. Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań, wspomaganie i pomaganie
  uczniom-wolontariuszom.
 7. Promocja idei wolontariatu w szkole.
 8. Prowadzenie Dziennika Zajęć Wolontariatu (wydarzenie, organizator, liczba uczniów, imię i
  nazwisko, liczba godzin, uwagi).

III.  Cele i sposoby działania

 1. Zaangażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, w ten
  sposób praktyczne zapoznanie ich z ideą wolontariatu.
 2. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,
  otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
 3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy innym, życia kulturalnego i
  środowiska naturalnego a także czerpanie przyjemności z bezinteresownego działania.
 4. Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze
  wolontariackim i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach społecznych również na rzecz
  szkoły poprzez jej promocję podczas wydarzeń.
 5. Łączenie na poziomie szkoły młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami
  pomocy jej oczekującymi.
 6. Przygotowanie uczniów do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska
  szkolnego i lokalnego.
 7. Wspieranie ciekawych inicjatyw wśród młodzieży szkolnej.
 8. Promocja idei wolontariatu w szkole.
 9. Rozwój uczniów pod względem społecznym – interakcje, kulturalnym – sposoby zachowań
  altruistycznym – pomoc bezwarunkowa.

IV. Formy działania wolontariackiego MOS Łysa Góra

Działamy na rzecz Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Św. Jana
Pawła II, mieszczącego się przy ul. Kościuszki 33 w Brzesku.

V. Nagradzanie wolontariuszy

 1. Pochwała koordynatora z wpisem do dziennika elektronicznego w kategorii – aktywność.
 2. Pochwała Dyrektora Szkoły.
 3. Dyplom za działalność wolontariacką w danym roku szkolnym.
 4. Wpis na świadectwo szkolne – po wypracowaniu minimum 20 godzin (w roku szkolnym)
  podczas wydarzeń wolontariackich; godziny te muszą być potwierdzone przez organizatorów lub
  koordynatorów zaświadczeniami/certyfikatami z liczbą wypracowanych godzin.
 5. Nagradzanie wolontariuszy odbywa się w ramach obchodów kończących rok szkolny.
 6. Symboliczne nagradzanie wolontariuszy ma przede wszystkim motywować, podkreślać uznanie
  dla działalności wolontariusza oraz zachęcać do udziału w kolejnych wydarzeniach.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich uczniów MOS Łysa Góra uczestniczących w zajęciach na
  rzecz Szkolnego Koła Wolontariatu.
 2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Zespołu ds. wolontariatu oraz
  lidera.
 3. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
 4. Samorząd Szkolny oraz Wolontariusze aktywnie wspierają swoje działania.

Opiekunowie wolontariatu w roku szk. 2023/24

p. Bogusława Klimek – wychowawca gr. I
p. Bernadetta Wojtasińska – bibliotekarz
p. Tomasz Kula – pedagog
p. Gabriela Jewuła – socjoterapeuta