Program koła informatycznego

 

1. CELE EDUKACYJNE

 – podnoszenie poziomu kultury technicznej młodzieży,

 – rozwijanie zainteresowań informatycznych uczniów,

 – kształtowanie aktywności poznawczej i twórczej ucznia,

 – wyrabianie umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym w rozwiązywaniu różnych zadań    praktycznych,

 – tworzenie warunków do realizacji twórczości uczniowskiej w dziedzinie programowania, grafiki, edytorów tekstowych, multimedialnych oraz prezentowania i publikowania informacji,

 – poznawania i rozumienia otaczającego świata,

 – przestrzeganie reguł prawnych określających zasady korzystania z oprogramowania i danych komputerowych,

 – posługiwanie się terminologią stosowaną w informatyce.

 

2. TREŚCI NAUCZANIA

 1. Grafika komputerowa, czyli jak tworzyć i obrabiać obrazy.

 2. Tworzenie prezentacji multimedialnych w programie Power Point.

 3. Redagowanie, formatowanie i drukowanie dokumentów.

 4. Wybrane funkcje arkusza kalkulacyjnego.

 5. Korzystanie z zasobów sieci lokalnej.

 6. Tworzenie dokumentów.

 7. Korzystanie z zasobów internetowych.

 8. Wykorzystanie komputera do wspomagania uczenia się.

 9. Tworzenie stron internetowych.

 10. Rozrywka z komputerem.

 11. Wyszukiwanie informacji w sieci Internet.

 

3. METODY NAUCZANIA I PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

Metody nauczania

 1. Wykład teoretyczny połączony z pokazem, prezentacją lub ćwiczeniami prowadzonymi za pomocą sprzętu komputerowego.

 2. Ćwiczenia uczniów mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy.

 3. Praca uczniów z materiałami tekstowymi powinna wspierać proces poznawania pracy z komputerem.

 4. Przeprowadzane ćwiczenia należy poprzedzać przykładami realizowanymi przez nauczyciela, stopniowo przechodząc do pracy samodzielnej.

 5. Skala trudności zagadnień realizowanych na zajęciach powinna być dostosowana do możliwości percepcyjnych uczniów.

 Zasady nauczania

W toku pracy koła informatycznego powinny być uwzględnione potrzeby i oczekiwania uczniów – podmiotu kształcenia.
Nauczanie powinno zatem przebiegać zgodnie z następującymi zasadami:

 – przystępności – przekazywanie wiadomości zrozumiale dla ucznia,

 – poglądowości – przekaz werbalny poparty odpowiednią prezentacją,

 – stopniowania trudności – świadome przejście od zadań prostych do zadań złożonych,

 – związku teorii z praktyką.

Środki dydaktyczne

 W pracy koła informatycznego należy wykorzystać różne środki dydaktyczne:

czasopisma o tematyce komputerowej:

multimedialne zestawy komputerowe,

projektor multimedialny,

drukarka,

komputerowa sieć lokalna,

skaner,

 Internet,

tablica bezpyłowa.

Sposób kontroli postępów uczniów

         Kontrola postępów uczniów na zajęciach koła informatycznego ma na celu jedynie dostarczenie informacji o przystępności prowadzonych zajęć oraz stopniu zainteresowania uczniów danym zagadnieniem. Jej celem nie jest, jak w przypadku zajęć obowiązkowych, ocena osiągnięć uczniów. Dlatego też będzie się ona ograniczać do wypowiedzi uczniów aranżowanych przez nauczyciela w trakcie rozwiązywania problemów za pomocą komputera. Formą kontroli osiągnięć uczniów będą tutaj również konkursy informatyczne organizowane w obrębie szkoły lub poza nią. Także odpowiednio przygotowane zadania do samodzielnej pracy dostarczą nauczycielowi informacji na temat postępów uczniów.

 

4.  TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści kształcenia koła informatycznego zostały podzielone na działy i tematy, które nauczyciel może uszczuplać lub poszerzać stosownie do warunków, w jakich przebiegać będą zajęcia.


Zadaniem nauczyciela jest umożliwienie uczniom wykorzystania gromadzonej wiedzy do rozwijania kompetencji w zakresie:
 
– świadomego wyboru i zastosowania w praktyce komputera osobistego,

– rozwiązywania problemów związanych z pracą szkolnego systemu komputerowego,

– korzystania ze źródeł informacji dostępnych za pomocą komputera,

– rozwiązywania problemów w pracy z programami użytkowymi,

– redagowania dokumentów tekstowych,

– samodzielne pogłębianie wiedzy informatycznej.

 

5. DZIAŁY I TEMATY PROGRAMOWE

I Grafika komputerowa, czyli jak tworzyć i obrabiać obraz

1. Elektroniczne albumy do zdjęć i grafiki.

2. Retusz fotografii, redukcja efektu czerwonych oczu.

3. Tworzenie dokumentów na różne okazje np. zaproszenia, wizytówki itp.

4. Tworzenie szkolnego folderu reklamowego.

5. Wydruk ozdobnych liter do gazetki szkolnej

 

II. Tworzenie prezentacji multimedialnych w programie Power Point.

1. Przygotowywanie slajdów.

2. Ustawianie animacji w slajdach.

3. Przygotowanie i pokaz prezentacji multimedialnej.

 

III. Redagowanie, formatowanie i drukowanie dokumentów.

1. Wyrównanie tekstu w kolumnach.

2. Wstawianie i formatowanie grafiki w tekście.

3. Praca z wieloma dokumentami.

4. Redagowanie i drukowanie dokumentów okazjonalnych i użytkowych.

 

IV.   Wybrane funkcje arkusza kalkulacyjnego.

1. Stosowanie funkcji w formułach.

2. Formatowanie i modyfikowanie arkusza.

3. Wstawianie i formatowanie wykresu

 

V. Korzystanie z zasobów sieci lokalnej.

1. Zasady korzystania z zasobów sieciowych.

2. Prawa dostępu do folderów i plików.

3. Udostępnianie plików, folderów, drukarek, CD-Romu w sieci lokalnej.

 

VI. Tworzenie dokumentów.

1. Formatowanie i  redagowanie tekstu.

2. Projektowanie zaawansowane dokumentów tekstowych uzupełnione grafiką,  
tabelami  i polami tekstowymi.

3. Wykorzystanie w edytorze tekstu  MS Word zaawansowanych jego możliwości 
np. symbole matematyczne itp.

4. Tworzenie dokumentów okazjonalnych i użytkowych.

 

VII. Korzystanie z zasobów internetowych.

1. Zagrożenia wynikające z nieograniczonego dostępu do informacji w sieci    
internetowej.

2. Adres internetowy, adres e – mail.

3. Korzystanie z usług wyszukiwarek internetowych.

4. Wyszukiwanie informacji na wybranych stronach WWW.

5. Poczta elektroniczna.

6. Zakładanie konta pocztowego.


VIII. Wykorzystanie komputera do wspomagania uczenia się.

1. Tworzenie słownika podstawowych pojęć multimedialnych.

2. Uruchamianie i obsługa programów dydaktycznych.

3. Wykorzystywanie programów dydaktycznych do testowania swoich osiągnięć z innych przedmiotów.

4. Tworzenie prezentacji multimedialnych.

 

IX. Tworzenie stron internetowych.

1. Sposoby tworzenia stron www.

2. Kreator stron www i jego opcje.

3. Projekt strony www.

4. Tworzenie strony www.

5. Udostępnianie strony www w sieci internetowej i lokalnej.

 

X. Rozrywka z komputerem.

1. Omówienie zagrożeń dla zdrowia i rozwoju wynikających z niewłaściwego wyboru gier komputerowych.

2. Uruchamianie i korzystanie z gier komputerowych.

 

6. OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Zakłada się osiągnięcie przez uczniów kompetencji w zakresie:

– umiejętności rozwiązywania różnych problemów za pomocą komputera, wykorzystanie multimedialnych nośników informacji,

– wykorzystania gotowych narzędzi edytora grafiki do opracowania potrzebnych dokumentów i prac konkursowych,

– rozwiązywania problemów z wybranej dziedziny za pomocą komputera przez świadomy wybór i celowe połączenie dostępnych aplikacji użytkowych,

– wykorzystywanie komputerowego zestawu multimedialnego i jego oprogramowania,

– obsługa poczty elektronicznej,

– korzystanie z zasobów internetowych,

– rozumienie komunikatów wskazujących na błędy popełnione przez użytkownika środowiska,

– opracowanie projektu strony WWW,

– doboru właściwych gier komputerowych.


Notatka z lekcji – Programowanie w Java Scripts