Religia

 

Język angielski

 

Historia

 • 31.03.2020 r. Temat: Polska w czasach Gomułki.
  Proszę obejrzeć film i zwrócić uwagę na najważniejsze wydarzenia.
 • 7.04.2020 r. Temat:Polska   w latach 70.XX wieku
  Przeczytajcie  informacje
  zadanie na ocenę :sukcesy  i niepowodzenia  gospodarcze za czasów rządów  Edwarda Gierka(proszę przesłać na  maila)
 •  20.04.2020 r. Temat: Początki opozycji demokratycznej w Polsce.
  Przeczytajcie  informacje z  epodręcznika   (fragment  dotyczący  wydarzeń  w Ursusie  i Radomiu w 1976 roku) i  napiszcie krótką notatkę  na temat  wydarzeń  1976r,zwróćcie uwagę na przyczyny   i skutki  tych wystąpień.
  https://www.youtube.com/watch?v=2wEaPL2k0Js 
  https://epodreczniki.pl/a/konflikty-w-prl/D14UjOyJr
 • 28.04.2020 r. Temat: Powstanie „Solidarności”.

  Obejrzeć   fragment filmu  (do 18 minuty)
  Zwrócić uwagę  na  przebieg   strajków  w sierpniu 1980 r., okoliczności  powstania  ,,Solidarności”,działaczy tej organizacji,listę 21 postulatów.
  Zapisać  w zeszycie  temat  lekcji  i krótką notatkę  do podanych  zagadnień
   
 • 5.05.2020 r.Temat:Stan wojenny i schyłek PRL.
  Otwórzcie poniższy link (fragment – wprowadzenie stanu wojennego i opór przeciwko stanowi wojennemu),zwróćcie uwagę  na okoliczności wprowadzenia stanu wojennego,pacyfikację  kopalni ,,Wujek”,zapamiętajcie datę wprowadzenia stanu wojennego.
  zadanie-napisać odpowiedź na pytanie:Jakie   metody   walki  ze społeczeństwem zastosowała władza podczas stanu  wojennego?
   
 • 12.05.2020 r.

  Temat:Rozpad  bloku wschodniego.
  Obejrzyjcie  lekcję online,zwróćcie   uwagę  na przebieg   Jesieni  Ludów   w państwach bloku wschodniego.
   
  Zadanie:Napisać notatkę na  temat Jesieni Ludów w 1989 roku(w Czechosłowacji,na Węgrzech,w Rumunii,w Niemczech ,ZSRR-krótko o każdym państwie,najlepiej w punktach) wysłać  mailem.
   
   
 • 19.05.2020 r.

  Temat:Początek III Rzeczypospolitej.
  Przeczytać tekst z epodręcznika  ,zwrócić  uwagę  jak doszło   do zwołania  Okrągłego Stołu,jakie były jego ustalenia,wyniki wyborów  z czerwca 1989 roku,w jakich okolicznościach powołano rząd T.Mazowieckiego.
  W zeszycie zapisać temat lekcji,notatkę na temat ustaleń Okrągłego Stołu,wyników wyborów  1989 roku i  o powstaniu rządu T.Mazowieckiego.
  Zadanie przesłać mailem
  26.05 kartkówka(Powstanie ,,Solidarności”,stan wojenny,III RP)
  przepraszam,że tak późno wysyłam zadania ,ale od wczoraj mam problem z internetem
   
 • 26.05.2020 r.

  Temat:Europa po rozpadzie ZSRS.
  kartkówka-pytania w załączniku (przesłane mailem do uczniów),odpowiedzi proszę wysłać  w możliwie najszybszym czasie.
  Po rozwiązaniu zadań proszę obejrzeć lekcję  online otwierając poniższy link.
  W zeszycie napisać  temat lekcji i krótką  notatkę z lekcji.
   
   
 • 2.06.2020 r.

  Temat:Polska  w latach 90.XX wieku.
  Obejrzyj lekcję online otwierając poniższy link
  Zwróć uwagę  jakie zmiany dokonały się w gospodarce i polityce  w Polsce po 1989 roku .
  zadanie-napisz notatkę  do zagadnień i wyślij mailem
  1.Założenia planu Balcerowicza
  2.Wybory prezydenckie 1990 roku.
   
 • 9.06.2020 r.

  Temat:Konflikty na świecie po 1989 roku.
  Obejrzyj lekcję online,zwróć uwagę na zmiany,które dokonały się  na Dalekim Wschodzie,problemy państw afrykańskich i  konflikty zagrażające pokojowi na świecie.
  W zeszycie zapisz temat i  notatkę  o współczesnych konfliktach  na świecie
   

   

Biologia

 • 1.04.2020 r. Populacja i jej cechy, Na czym polega konkurencja.

  Lekcja . Drapieżnictwo i roślinożerność

  Nauczę się: rozpoznawać i omawiać przystosowania zwierząt do zdobywania pokarmu; wyjaśniać, od czego zależy liczba drapieżników i ich ofiar w ekosystemie; wskazywać cechy będące przystosowaniami do obrony przed drapieżnikami; wyjaśniać zależność pomiędzy rodzajem pokarmu (roślinnym, zwierzęcym) a budową układu pokarmowego; podawać przykłady i rozpoznawać cechy roślin będące przystosowaniami do obrony przed roślinożercami.

  Lekcja z e-podręcznika
  Materiał dodatkowy

 • 7.04.2020 r.
  Dzisiaj nauczymy się w dalszym ciągu jak poszczególne organizmy oddziałują na siebie zasiedlając określony ekosystem. Proszę zapoznać się z tekstem, ilustracjami i zrobić ćwiczenia. https://epodreczniki.pl/b/P14q4Ado1

 • 21.04.2020 r.

  Witam, dzisiaj o ekosystemie. Czym jest ekosystem, jakie prawa nim rządzą , proszę zapoznać się z lekcją, zrobić ćwiczenia i odpowiedzieć na pytanie dlaczego materia krąży a energia przepływa w ekosystemie. Pozdrawiam. M. Rega
  Proszę też aby uczciwie podejść do obowiązków szczególnie ci , którzy mieli ocenę niedostateczną na I semestr.. Proszę sobie nie lekceważyć  i podpisywać swoje maile imieniem i nazwiskiem bym mogła odnotowywać waszą obecność i aktywność.
  https://epodreczniki.pl/b/PwFR3YLLS
 •  28.04.2020 r.

  Za tydzień sprawdzian z ekologii.
  Temat: Abiotyczne cechy środowiska
  Nauczę się: rozróżniać biotyczne i abiotyczne czynniki środowiska; wymieniać czynniki abiotyczne i opisywać ich wpływ na organizmy; analizować budowę i tryb życia wybranego organizmu zwierzęcego i rozpoznawać jego przystosowania w budowie i zachowaniu do warunków życia.

   
 • 5.05.2020 r.
  Witam, dzisiaj podsumowujemy dział „Ekologia”
   Na rozwiązanie sprawdzianu macie określony czas 1 godzinę czyli proszę mi przysłać odpowiedzi do godz. 9.50
  Odpowiedzi nie odesłane lub odesłane później traktuję jako nie podejście do sprawdzianu i wpisuję ocenę niedostateczną. Gdyby jednak miał ktoś  z was problem z komputerem , internetem lub tym podobne proszę dać mi znać to w wyjątkowych przypadkach po zapoznaniu się z problemem mogę podejść do problemu indywidualnie. Pozdrawiam. M. R.

  Test kl. 8

 • 12.05.2020 r.
  Temat: Zasoby wody i ich ochrona
  Nauczę się: wyjaśniać, skąd w przyrodzie bierze się woda pitna; wyjaśniać, dlaczego tak wiele wody na Ziemi nie nadaje się do picia; wskazywać źródła zanieczyszczeń wody; wymieniać sposoby oszczędzania wody.

   
 • 19.05.2020 r.
  Temat: Odnawialne i nieodnawialne źródła energii
  Nauczę się: rozróżniać odnawialne i nieodnawialne źródła energii elektrycznej; oceniać zalety i wady różnych źródeł energii elektrycznej; szacować ilość energii zużywanej w gospodarstwie domowym; planować sposoby oszczędzania energii elektrycznej.

   
 • 2.06.2020 r.
   Różnorodność ekosystemowa
  Nauczę się: wyjaśniać, czym jest różnorodność ekosystemowa; opisywać czynniki warunkujące różnorodność ekosystemową w skali lokalnej i globalnej; charakteryzować różnorodność ekosystemową Polski i świata.

Język polski

 

 

Chemia

 

Matematyka

 

Fizyka

 

Wiedza o społeczeństwie

 • 2.04.2020 r.
  odpowiedzieć na pytania:
  -co to jest państwo?
  -jakie są  cechy  państwa?
  -jakie  są funkcje  wewnętrzne państwa?
  Zadanie na ocenę, proszę przesłać mailem.
   
   
 • 16.04.2020 r.
  Temat:Rodzaje  ustrojów politycznych
  Proszę  przeczytać  z podanego epodręcznika  s.124-125   i  przesłać  mailem zadanie:
  1.Wymień  3  rodzaje  ustrojów  politycznych
  2.Jakie korzyści   daje  obywatelom  ustrój demokratyczny?
  3.Jakie  występują formy  demokracji   bezpośredniej? 
   
 • 23.04.2020 r.
  Temat:Sejm i senat
  Proszę przeczytać  tekst  z epodręcznika,
  http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Dzis-i-jutro-podrecznik/files/basic-html/index.html  Zapamiętajcie skład  polskiego  parlamentu, zwróćcie  uwagę jakie kompetencje (zadania) ma sejm i senat. Na zadanie(na ocenę -)proszę  napisać  w punktach
  – kto ma inicjatywę ustawodawczą ?
  -jak uchwala się ustawę?
 •  

   30.04.2020 r.

  Temat:Władza wykonawcza -Prezydent  i Rada  Ministrów.
  Przeczytajcie tekst z   epodręcznika s.2–23
  Proszę zwrócić uwagę  jakie uprawnienia posiada prezydent  wobec sejmu  i senatu,rządu,jako zwierzchnik  armii oraz w polityce zagranicznej
  -zapamiętajcie  jaka   jest procedura   tworzenia rządu
  -zapiszcie  w zeszycie notatkę  na temat zadań rządu,
  -wypiszcie prezydentów Polski  po 1989 roku(w jakich latach  pełnili swój urząd)
   
 • 7.05.2020 r.
  Temat:Sądy  i trybunały. 
  Zapisać  w zeszycie  temat  lekcji i zagadnienia:
  1.Rodzaje sądów 
  2.Zasady działania  sądów 
  3.Prokuratorzy i obrońcy 
  Przeczytać tekst w podręczniku zwracając uwagę na podane zagadnienia
   
 • 14.05.2020 r.
  Temat:Organizacje obywatelskie
  Obejrzyjcie  lekcję online
  Następnie zapiszcie w zeszycie temat i notatkę 
  1.Organizacje pozarządowe ( inaczej pożytku publicznego) to założone  przez obywateli  i niezależne od administracji publicznej organizacje, których celem nie jest osiągnięcie zysku ,lecz działanie  w pewnym obszarze życia społecznego
  2.Stowarzyszenia i  fundacje    
  3.Zasady działania fundacji w Polsce.
   
 • 21.05.2020 r.
  Temat:Media i opinia publiczna.

  Obejrzyjcie lekcję online otwierając poniższy link.
  Zadanie  :    Na podstawie obejrzanej lekcji  odpowiedz na pytania:
  1.Co to jest opinia publiczna?
  2.Jaka jest rola sondaży?
  3.Czym się różni fakt od opinii?
  4.Wymień funkcje mediów
   
 • 28.05.2020 r.
  Obejrzyjcie lekcję online otwierając poniższy link
  Zwróćcie uwagę w jakich okolicznościach Polska odzyskała niepodległość  w 1918 roku.
  W zeszycie   zapisać  notatkę do podanych zagadnień
  1.Ośrodki władzy na ziemiach polskich w 1918 roku.
  2.Przejęcie władzy przez Józefa Piłsudskiego
  zadanie proszę przesłać mailem
   
 • 4.06.020 r.
  Temat:Unia Europejska. 
  Obejrzyj lekcję  online otwierając poniższy link 
  Zwróć uwagę na przyczyny  integracji i zadania wspólnot europejskich. 
  Zadanie:na podstawie obejrzanej lekcji napisz notatkę o wspólnotach europejskich(nazwy wspólnot,kiedy powstały,jakie państwa  do nich wstąpiły) i  o utworzeniu Unii Europejskiej i jej zadaniach.
  Zadanie proszę przesłać mailem.

Język niemiecki

 

EDB