w ramach trwałości projektu „Samodzielne życie – odpowiedzialne życie” oraz świetlicy edukacyjno-rozwojowej „Samodzielni – odpowiedzialni”

współfinansowanego z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, Działanie 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA, Poddziałanie 9.1.2 AKTYWNA INTEGRACJA

Dokumentacja dotycząca rekrutacji dostępna w sekretariacie lub na stronie internetowej w zakładce projekty. 

W ramach trwałości projektu „Samodzielne życie – odpowiedzialne życie”:

-Indywidualny plan potrzeb oraz potencjału uczestników (Indywidualny Plan Działania – IPD);

-Usługi aktywnej integracji – trening kompetencji i umiejętności społecznych (coaching);

-Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne

-Kursy

W ramach świetlicy edukacyjno-rozwojowej „Samodzielni – odpowiedzialni”:

  •  aktywność rekreacyjna (wyjazdy integracyjne połączone z aktywnością fizyczną)
  •  aktywność kulturalna (np. wyjazdy do teatru, opery, operetki, muzeum)
  • aktywność edukacyjna (np. wyjazdy do planetarium, obserwatorium)
  • warsztaty fotograficzne
  • zajęcia z robotyki
  • akcja ekologiczna

Usługi aktywnej integracji – wolontariat;

Termin i miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

  • Miejsce składania dokumentów: sekretariat
  • Termin składania dokumentów: od 06.09.2023 do 10.09.2023
  • W godzinach: od 7:30 do 15:00

Osoba odpowiedzialna za odbiór dokumentów: Agnieszka Powroźnik