w ramach trwałości projektu „Samodzielne życie – odpowiedzialne życie” oraz świetlicy edukacyjno-rozwojowej „Samodzielni – odpowiedzialni”

współfinansowanego z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, Działanie 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA, Poddziałanie 9.1.2 AKTYWNA INTEGRACJA

Dokumentacja dotycząca rekrutacji dostępna w sekretariacie lub na stronie internetowej w zakładce projekty. 

W ramach trwałości projektu „Samodzielne życie – odpowiedzialne życie”:

 • Indywidualny plan potrzeb oraz potencjału uczestników (Indywidualny Plan Działania – IPD);
 • Usługi aktywnej integracji
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych (coaching)
 • Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne
 • Kursy

W ramach świetlicy edukacyjno-rozwojowej „Samodzielni – odpowiedzialni”:

 • aktywność edukacyjna (np. wyjazdy do planetarium, obserwatorium)
 • aktywność rekreacyjna (wyjazdy integracyjne połączone z aktywnością fizyczną)
 • aktywność kulturalna (np. wyjazdy do teatru, opery, operetki, muzeum)
 • warsztaty fotograficzne
 • zajęcia z robotyki
 • akcja ekologiczna
 • Usługi aktywnej integracji – wolontariat

Termin i miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

 • Miejsce składania dokumentów: sekretariat
 • Termin składania dokumentów: od 08.09.2022 do 15.09.2022
 • W godzinach: od 7:30 do 15:00

Osoba odpowiedzialna za odbiór dokumentów: Agnieszka Powroźnik