Kursy i zajęcia ze specjalistami  w ramach trwałości projektu „Samodzielne życie – odpowiedzialne życie”

W obecnym roku szkolnym 2021/22 w ramach trwałości projektu  „Samodzielne życie – odpowiedzialne życie” pod okiem wykwalifikowanych specjalistów  nasi wychowankowie nabywali nowe umiejętności oraz poszerzali swoje zainteresowania.  Zaplanowane zajęcia służyły kształtowaniu u uczniów umiejętności przydatnych i ułatwiających funkcjonowanie na rynku pracy. Przeprowadzono następujące  formy wsparcia i zajęcia pozalekcyjne:  Zajęcia z doradcą zawodowym , czyli tworzenie Indywidualnego Planu Działania. Wychowankowie otrzymali także wsparcie psychologa, zajęcia indywidualne i grupowe  miały na celu budowanie poczucia własnej wartości,   poznawanie sposobów radzenia sobie z trudnościami, planowanie własnej przyszłości. Trening kompetencji i umiejętności społecznych – coaching to kolejna forma wsparcia, były to zajęcia indywidualne z coachem.  Zajęcia te miały na celu motywowanie młodych ludzi i skłonienie ich do myślenia o swojej przyszłości, przede wszystkim planowania swojej kariery zawodowej.

Kurs grafiki komputerowej, w którym uczestniczyło 6 chłopców zakwalifikowanych do zajęć. Tematyka obejmowała: tworzenie i obróbka obrazów z Adobe Photo oraz grafikę  wektorowa z Adobe Illustrator.   

Wreszcie Kurs operator dronów, podczas którego chłopcy zdobywali ogólną wiedzę na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych, a także  podczas zajęć praktycznych w terenie zdobywali umiejętności kontroli bezzałogowego statku powietrznego. Kurs zakończył się egzaminem państwowym po którym nasi chłopcy uzyskają licencję ULC.