WARUNKI NABORU – informacje dla rodziców

Nasza placówka mieści się w malowniczo położonym zakątku południowej polski, 4 km od drogi
krajowej nr 4 z Katowic, Krakowa do Rzeszowa (około 16 km na wschód od Brzeska).

Chłopców przebywających w palcówce można odwiedzać w dni wolne od nauki szkolnej w godzinach
od 9.30 do 18.00. Prawo do odwiedzin mają rodzice, opiekunowie prawni oraz osoby z najbliższej
rodziny przez nich wyznaczone.

Wychowankowie przyjmowani są do naszej placówki :

Ø Na wniosek rodziców

Wymagane dokumenty: – działając na podstawie art. 71b ust. 1 i ust. 5b ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) oraz § 18 ust.
1, 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i
opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-
pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr. 173, poz. 1072):

– Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – wydane przez PPP

– Kserokopia wniosku, jaki składają rodzice o skierowanie do MOS do Starostwa
Powiatowego ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego

– Kserokopia wniosku, który składa Urząd Miasta właściwy co do miejsca zamieszkania
nieletniego do Starostwa Powiatowego właściwego dla MOS w Łysej Górze o wydanie
skierowania dla nieletniego o umieszczeniu w palcówce

– Odpis skrócony aktu urodzenia – oryginał

– Świadectwo szkolne za ubiegły rok szkolny – kserokopia poświadczona za zgodność z
oryginałem

– Oryginał karty szczepień

– Poświadczenie zameldowania