W obecnym roku szkolnym w ramach trwałości projektu  „Samodzielne życie – odpowiedzialne życie” pod okiem wykwalifikowanych specjalistów  nasi wychowankowie nabywali nowe umiejętności oraz poszerzali swoje zainteresowania.  Zaplanowane zajęcia służyły kształtowaniu u uczniów umiejętności przydatnych i ułatwiających funkcjonowanie na rynku pracy.

Pierwszą formą wsparcia  były zajęcia z doradcą zawodowym , czyli tworzenie Indywidualnego Planu Działania, które odbyły się  w dniach 28 i 29 września 2022 r. Podczas zajęć nasi chłopcy mogli poznać swoje predyspozycje i wspólnie z doradca zawodowym wybrać dalszą ścieżkę kariery.
Następnie nasi wychowankowie otrzymali także wsparcie psychologa w postaci zajęcia indywidualnych i grupowych. Zajęcia z psychologiem miały na celu budowanie poczucia własnej wartości,   poznawanie sposobów radzenia sobie z trudnościami, planowanie własnej przyszłości. Kolejną formą  wsparcia były już tradycyjnie zajęcia indywidualne z coachem, które odbyły się w dniu 25 kwietnia.  Podczas zajęć chłopcy, próbowali zwizualizować swoje życie – osobiste i zawodowe, w perspektywie 10 najbliższych lat. Zabieg ten miał na celu motywacje młodych ludzi i skłonienie ich do myślenia o swojej przyszłości, przede wszystkim planowania swojej kariery zawodowej.

Udało nam się również zorganizować dwa kursy. Pierwszym z nich był Kurs grafiki komputerowej.  Zajęcia obyły się w dniach 20.02.2023 do 06.03.2023 na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze w sumie 5 dni. W kursie uczestniczyło 6 chłopców zakwalifikowanych do zajęć. Tematyka obejmowała: tworzenie i obróbka obrazów z Adobe Photo oraz grafikę  wektorowa z Adobe Illustrator.

Drugim był Kurs operator dronów realizowany była dla 6 uczestników, podczas kursu chłopcy zdobywali ogólną wiedzę na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych, a także  podczas zajęć praktycznych w terenie zdobywali umiejętności kontroli bezzałogowego statku powietrznego. Zajęcia odbywała się w dniach od 15 do 17 maja. Kurs zakończył się egzaminem państwowym po którym nasi chłopcy uzyskają licencję ULC.