1. Wychowanek ma prawo do znajomości wszystkich swoich praw, wynikających z Konwencji Praw Dziecka i kierowania się nimi w swoim życiu.
 2. Wychowanek ma prawo do nauki w szkole wchodzącej w skład ośrodka.
 3. Każdy wychowanek ma prawo do zachowania własnej tożsamości i podmiotowości, a także do poszanowania jego godności osobistej i prywatności, zatem ma prawo do podmiotowego i godnego traktowania przez wszystkich pracowników ośrodka i innych wychowanków.
 4. Każdy wychowanek ma prawo do otwartego wyrażania swoich poglądów, o ile nie naruszają one godności innych.
 5. Każdy wychowanek ma prawo uczestnictwa we właściwie zorganizowanym procesie kształceni i dodatkowej pomocy wychowawcy, gdy wychowanek nie radzi sobie z opanowaniem materiału szkolnego.
 6. Każdy wychowanek ma prawo do utrzymywania osobistych i bezpośrednich kontaktów z rodzicami /prawnymi opiekunami/ i innymi bliskimi osobami zgodnie z zasadami określonymi w Statucie.
 7. Wychowankowie mają prawo zachowania dyskrecji w sprawach życia prywatnego.
 8. Każdy wychowanek ma prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania poprzez swobodę wyrażania wyznawanej religii,
 9. Każdy wychowanek ma prawo do wypoczynku i czasu wolnego, uczestnictwa w życiu kulturalnym, artystycznymi sportowym w miarę możliwości placówki.
 10. Wychowanek ma prawo do rozwijania swoich zainteresowań i zdolności zgodnie z możliwościami placówki. Rozwijanie zainteresowań i zdolności nie mogą być jednak sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami i zasadami współżycia społecznego.
 11. Wychowanek ma prawo do wyrażania swoich spostrzeżeń i wniosków dotyczących życia w placówce w sposób zgodny z ogólnie przyjętymi normami.
 12. Wychowankowie mają prawo do korzystania z pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
 13. Wychowanek ma prawo do sprawiedliwej, obiektywnej ,jawnej opinii i oceny swojego postępowania, a także do wglądu w dokumentację dotyczącą jego osoby.
 14. Wychowankowie maja prawo do współuczestniczenia w kształtowaniu życia Ośrodka poprzez czynne uczestnictwo w pracach Samorządu.
 15. Każdy wychowanek ma prawo do otrzymywania nagród, wyróżnień i dyplomów.