W roku 2021 prowadzimy nabór na rok szkolny 2022/2023 do klasy pierwszej, drugiej i trzeciej szkoły branżowej I stopnia  w zawodzie ślusarz. Warunkami przyjęcia są: ukończona szkoła podstawowa i dysponowanie orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym, wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną na etap nauki w szkole ponadpodstawowej.

Prowadzony jest również nabór do klas V (powstanie klasy zależy od liczby chętnych osób), VI, VII i VIII szkoły podstawowej. Warunkiem przyjęcia jest dysponowanie orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym, wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Wymagane dokumenty:

  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną właściwą dla szkoły macierzystej
  • prośba rodzica/opiekuna prawnego skierowana do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego
  • skrócony odpis aktu urodzenia z potwierdzeniem miejsca zameldowania
  • świadectwo szkolne z ostatniej klasy (do wglądu).

Komplet dokumentów należy złożyć w WYDZIALE EDUKACJI Starostwa Powiatowego w miejscu właściwym dla zamieszkania.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 14 66 57 313 lub przez maila: sekretariat@mos.edu.pl